Правила за реда и организацията на ДО в НИП

I. Общи положения  

Чл. 1. (1) Настоящите Правила за реда и организацията на дистанционното обучение в Националния институт на правосъдието, наричани по‐долу за краткост „Правилата”, уреждат провеждането на дистанционния учебен процес в НИП, формите на дистанционно обучение, основните принципи при провеждането му, правата и задълженията на участниците в него, подбора на участниците в дистанционната форма на обучение и критериите за оценка на представянето им.

(2) Учебно‐информационният център към Националния институт на правосъдието (НИП) организира и провежда дистанционно обучение, насочено към поддържане и повишаване на професионалната квалификация на магистратите и останалите категории служители, подлежащи на обучение в НИП по смисъла на чл. 249, ал. 1, т. 2 ЗСВ.

(3) Дистанционното обучение е интерактивна форма, която осигурява възможност за придобиване на задълбочени знания по специализирани теми чрез използване на компютри като средство за преподаване и е съобразена с индивидуалните потребности и ангажираност на обучаемите, наричани по‐долу „участници в дистанционния учебен процес”.

V. Удостоверения за завършено обучение на участниците в дистанционните обучения на НИП

Чл. 15. Право на удостоверение за успешно завършено обучение имат участниците, за които кумулативно са налице следните условия:

  1. Работили са с учебните материали в повече от половината модули (теми), включени в учебното съдържание на курса;
  2. Взели са участие в повече от половината от предвидените за съответното обучение дискусии във форум, респ. виртуални сесии (ако има такива);
  3. Подготвили са отговори на повече от половината от предвидените за съответното обучение казуси, практически задачи (ако в обучението има включени такива);
  4. Успешно са положили финален тест (ако в обучението има включен такъв) като са дали правилни отговори на повече от половината от общия брой на включените в теста въпроси.