VI. Заключителна разпоредба

§ 1. Настоящите правила са приети с решение на Управителния съвет на Националния институт на правосъдието (протокол №50/14.07.2011 г.)

 

§ 2. С приемането на тези Правила се отменят действащите досега  Правила за реда и организацията на дистанционното обучение в НИП, Тарифа за  възнагражденията на преподавателите в дистанционния учебен процес в НИП, както и всички други разпоредби, касаещи дистанционния учебен процес.

 

§ 3. За всички неуредени в тези Правила случаи се прилагат действащите общи разпоредби на  НИП за реда и организацията на учебната дейност.