І. Общи положения

Чл. 1. (1) Настоящите Правила за реда и организацията на дистанционното обучение в Националния институт на правосъдието, наричани по‐долу за краткост „Правилата”, уреждат провеждането на дистанционния учебен процес в НИП, формите на дистанционно обучение, основните принципи при провеждането му, правата и задълженията на участниците в него, подбора на участниците в дистанционната форма на обучение и критериите за оценка на представянето им.

(2) Учебно‐информационният център към Националния институт на правосъдието (НИП) организира и провежда дистанционно обучение, насочено към поддържане и повишаване на професионалната квалификация на магистратите и останалите категории служители, подлежащи на обучение в НИП по смисъла на чл. 249, ал. 1, т. 2 ЗСВ.

(3) Дистанционното обучение е интерактивна форма, която осигурява възможност за придобиване на задълбочени знания по специализирани теми чрез използване на компютри като средство за преподаване и е съобразена с индивидуалните потребности и ангажираност на обучаемите, наричани по‐долу „участници в дистанционния учебен процес”.

Чл. 2. (1) Дистанционното обучение се осъществява чрез използване на информационни технологии, които позволяват провеждането му без да е необходимо едновременното физическо присъствие на преподавателите и участниците в него на едно място. 

(2) Абсолютна техническа предпоставка за участие в дистанционно обучение, организирано от НИП, е наличието на компютър и интернет връзка.

Чл. 3. Основните форми на дистанционното обучение, организирано от НИП са:

  1. дистанционно обучение с присъствена среща - включва присъствена среща; самостоятелна работа с учебните материали в системата за дистанционно обучение; дискусия във форум; форми на виртуална комуникация в реално време; полагане на финален тест и др.;
  2. дистанционно обучение без присъствена среща - включва самостоятелна работа с учебните материали в системата за дистанционно обучение; дискусия във форум; други форми на виртуална комуникация в реално време; полагане на финален тест и др.

Чл. 4. Основни принципи на дистанционното обучение, предлагано от НИП са:

  1. Доброволно участие;
  2. Професионална и лична мотивация на участниците в дистанционните обучения;
  3. Равен достъп;
  4. Формиране на смесени групи, в които участват представители на различни органи на съдебната власт, Министерство на правосъдието и други заинтересовани институции;
  5. Стимулиране на участниците към активност.