Налични курсове


Начална дата и час: 09.12.2021 08:30
Крайна дата и час: 09.12.2021 17:30
Вид събитие: обучение
Тематична област: Несъстоятелност
Преподаватели и модератори: Силвия Кръстева, съдия, Окръжен съд Плевен
Обучителни цели: 1) Запознаване на участниците с проблемите в правораздаването при процесуалното реализиране отговорността на управителя в търговското дружество и при разглеждане на казуси във връзка с напускането и изключването на член на търговското дружество; 2) Представяне и анализ на актуалната съдебна практика по тематичните въпроси; 3) Обсъждане на практическите проблеми, анализ и предлагане на юридически решения.
Целева аудитория: Съдии, съдебни помощници, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписвания, прокурори;
Място на провеждане / институция: хотел "КООП"
Населено място на провеждане: София
Място на настаняване: "КООП"

Заявяване на участие: Тук


Начална дата и час: 02.12.2021 08:30
Крайна дата и час: 02.12.2021 17:30
Вид събитие: Уебинар
Преподаватели и модератори: Татяна Жилова, съдия, Административен съд София-град, доц. д-р Росен Карадимов, катедра "Гражданскоправни науки", Юридически факултет, СУ "Св. Климент Охридски"
Обучителни цели: Целта на обучението е да предизвика дискусия по практическото приложение на нормативната уредба. Избраните казуси повдигат въпроси, които биха могли да имат противоречиво решение в практиката. Участниците ще имат възможност да изложат своето мнение по конкретни казуси, както и да чуят мнението на колегите си, да обменят идеи и гледни точки
Целева аудитория: съдии от районни, окръжни, административни, апелативни и върховни съдилища, съдебни помощници, държавни съдебни изпълнители (при наличие на места могат да се включат прокурори, следователи).
Място на провеждане / институция: НИП
Населено място на провеждане: София

Заявяване на участие: Тук

Начална дата и час: 25.11.2021 00:00
Крайна дата и час: 06.12.2021 23:59
Вид събитие: електронно дистанционно обучение
Тематична област: Престъпление от омраза
Преподаватели и модератори: Сава Петров - прокурор, Върховна касационна прокуратура, Румяна Тозова - следовател, Национална следствена служба, командирована като постоянен преподавател в НИП
Описание: Обучението е насочено към проблемите на престъпленията от омраза и включва кратък теоретичен материал, разработен от преподавателите, работа по групи и провеждане на виртуална класна стая. Вишртуалната класна стая се провежда на 6.12.2021 г. и е с продължителност 3 часа.
Обучителни цели: 1) Запознаване с актуалните тенденции и насоки при разследване на престъпленията от омраза; 2) Обмен на практика в областта на престъпленията от омраза;
Целева аудитория: Прокурори, следователи и разследващи полицаи
Място на провеждане / институция: Портал за електронно обучение на НИП
Населено място на провеждане: София

Заявяване на участие: Тук


Начална дата и час: 22.11.2021 00:00
Крайна дата и час: 30.11.2021 00:00
Вид събитие: електронно дистанционно обучение
Преподаватели и модератори: Лада Паунова, съдия, Върховен касационен съд
Целева аудитория: съдии, прокурори, следователи

Заявяване на участие: Тук


Начална дата и час: 23.11.2021 00:00
Крайна дата и час: 30.11.2021 23:59
Вид събитие: Дистанционно обучение
Тематична област: Работа с електронни ресурси
Преподаватели и модератори: Александър Кирков - преподавател и ръководител на Научноизследователска лаборатория по кибернетична сигурност към УНИБИТ
Целева аудитория: Съдии, прокурори, следователи, съдебни служители и др. представители на професионалната общност
Място на провеждане / институция: Портал за електронно обучение на НИП
Населено място на провеждане: София

Заявяване на участие: Тук

Начална дата и час: 22.11.2021 00:00
Крайна дата и час: 12.12.2021 00:00
Вид събитие: електронно дистанционно обучение
Тематична област: Екологично право
Преподаватели и модератори: Сибила Симеонова
Целева аудитория: чл. 249 от ЗСВ

Заявяване на участие: Тук


Начална дата и час: 18.02.2021 08:00
Крайна дата и час: 31.12.2021 23:55
Вид събитие: Електронно дистанционно обучение
Тематична област: Начално обучение на съдебни заседатели
Описание: Обучението в дистанционна форма за самоподготовка се провежда в изпълнение на чл. 30 от Наредба № 7 за съдебните заседатели, във връзка с чл. 73, ал. 6 от Закона за съдебната власт. Целта на учебния план е да запознае съдебните заседатели с основните аспекти в устройството и работата на органите на съдебната власт, статута и етичните измерения в дейността на съдебния заседател, както и да предложи основни знания от наказателното право и процес, с които съдебните заседатели пълноценно да участват в провеждането и решаването на съдебните дела.
Целева аудитория: съдебни заседатели с мандат 2021 - 2025 г.
Място на провеждане / институция: Портал за електронно обучение на НИП

Обучението е част от програмата на кандидатите за младши магистрати от Випуск 2020/2021

Целева група: кандидатите за младши съдии, прокурори и следователи от Випуск 2020/2021 на НИП

Повече информация: посочените лица за контакт

Курсът е онлайн формат и е предназначен за  самообучение и самоподготовка за нива В1-В2 по Общата европейска референтна езикова рамка.

При ползването на курса няма участие на преподавател.

Съдържанието обхваща 15 тематични области от правото, включително правото на ЕС. Учебното съдържание е с продължителност от 50 астрономически часа, като 50% от съдържанието представлява изпълнение на интерактивни задачи. След всяка тема на обучение се прилага въпросник за тестване на нивото на самоподготовка. 

Материалите, включени в курса, са предназначен за всички представители на целевата група, които искат да поддържат и/или да опресняват знанията си по юридически английски език. 

Записване за обучението става чрез бутона "Запиши" по-долу. Необходимо е да разполагате с профил в Портала за ЕО на НИП. 


Начална дата и час: 15.11.2021 00:00
Крайна дата и час: 10.12.2021 00:00
Вид събитие: Смесено обучение (Blended learning)
Тематична област: Наказателно право

Националният институт на правосъдието отбелязва годишнината от приемането на Конституцията на РБ и създаването на Конституционния съд със сборника "Съдебната власт в практиката на Конституционния съд на Република България 1991 - 2021 г.".

Изданието е посветено на регулацията и проблемите на съдебната власт в България, като целта му е да бъде улеснено ползването на подбраната съдебна практика от органите на правосъдието - съд, прокуратура, следствие, както и от органите, които са конституционно ангажирани с ръководството на системата - Висшия съдебен съвет и Инспектората към Висшия съдебен съвет.

Съставител на сборника е професорът по конституционно право Пенчо Пенев, дългогодишен съдия, участник в приемането на Конституцията през 1991 г. като министър на правосъдието и депутат във Великото народно събрание, конституционен съдия (1991 – 1997 г.) и директор на НИП (2004 – 2011 г.).

Сборникът е отворен за ползване след идентифициране с потребителско име и парола.

Бюлетинът на НИП е предоставен в електронна форма.

Използването на електронния бюлетин не изисква профил в Портала за електронно обучение на НИП. 

Материалите за помагалото са подготвени в рамките на "Академията за данъци и мита", програма за продължаваща квалификация на Центъра за образователни услуги на Софийски Университет "Св. Климент Охридски".

Учебното помагало се реализира с подкрепата на Магистърска програма "Митнически и данъчен контрол", Стопански факултет, Софийски университет "Св. Климент Охридски". Работата е съобразена с действащото към месец май 2021 г. българско и европейско данъчно и финансово законодателство.

Начин на включване: Ресурсът може да се ползва от потребители с профил в Портала за ЕО. Изисква се самозаписване. Моля, следвайте указанията на системата при самозаписване.

При необходимост от съдействие: обърнете се към лицето за контакт.

Обща информация за ресурса:

Заглавие: Наръчник относно трансфера на осъдени лица и наказанията лишаване
от свобода в Европейския съюз

Вид на ресурса: Наръчник; Известие на Европейската Комисия

Източник: Официален вестник на Европейския съюз

Година: 2019 (29.11.2019)

Брой: С 403

Начин на включване: Ресурсът може да се ползва от потребители с профил в Портала за ЕО. Изисква се самозаписване. Моля, следвайте указанията на системата при самозаписване.

При необходимост от съдействие: обърнете се към лицето за контакт.

Институция, предоставяща ресурса: Европейската мрежа за съдебно обучение

Тип на ресурса: документален филм

Автор: Оливие Баланд

Резюме: В продължение на две години и половина филмът проследява работата на съвместен екип за разследване между Румъния и Франция във връзка с трафик на непълнолетни. Освен в Румъния и Франция разбитата мрежа е оперирала и на територията на Германия, Испания и Италия. Филмът онагледява съдебното сътрудничество по наказателни дела и може да бъде разглеждан като педагогически инструмент, насочен към насърчаване на европейската съдебна култура.

Език на съдържанието: Английски, френски

Филмът е реализиран в рамките на проект "Съдебна Европа" (L’Europe Judiciaire).

Актуализирано издание на Наръчника по европейско право в областта на убежището, границите и имиграцията.

Агенция на Европейския съюз за основните права

Начин на включване: Ресурсът може да се ползва от потребители с профил в Портала за ЕО. Изисква се самозаписване. Моля, следвайте указанията на системата при самозаписване. 

Ресурсът включва Distance Learning Handbook 2020 - наръчник, изготвен от Европейската мрежа за съдебно обучение, и частичен работен превод на български език. 

Начин на включване: Ресурсът може да се ползва от потребители с профил в Портала за ЕО. Изисква се самозаписване. Моля, следвайте указанията на системата при самозаписване. 

Изданието е изготвено от екип от международни експерти с участието на професор Леди Бианку, съдия в Европейския съд по правата на човека през периода 2008 – 2017 г. Ръководството е разработено и преведено на български език по Програмата за върховенство на закона в Югоизточна Европа на фондация "Конрад Аденауер" и е насочено към укрепване капацитета на националните магистрати и адвокати за ефективен отговор на предизвикателствата, свързани с прилагането и защитата на основните права по време на пандемия. Идентифицирани са най-често срещаните нарушения на Европейската конвенция на правата на човека в кризисната ситуация, както и институционалните и процедурните гаранции за защита на правата на човека.

Начин на включване: Ресурсът може да се ползва от потребители с профил в Портала за ЕО. Изисква се самозаписване. Моля, следвайте указанията на системата при самозаписване. 

Изданието е разработено по проект "Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП", процедура BG05SFOP001-3.002 "Повишаване на компетентността на магистратите и съдебните служители чрез ефективно обучение в Националния институт на правосъдието", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Добро управление" (ОПДУ), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Обща информация за електронното издание

Заглавие: "Административните съдилища и правото на ЕС"

Автори: Александър Арабаджиев, Николай Ангелов, Васил Мръчков, Марина Михайлова, Станислав Костов, Валерия Иларева, Соня Янкулова, Искра Александрова, Евелина Димитрова, Теодора Пешева-Николова, Сашо Пенов

Жанр: Наръчник/учебно помагало

ISBN 978-954-9419-30-6

Начин на включване: Ресурсът може да се ползва от потребители с профил в Портала за ЕО. Изисква се самозаписване. Моля, следвайте указанията на системата при самозаписване. 

При необходимост от съдействие: обърнете се към лицето за контакт. 

Стенографски запис от представянето и дискусията по актуалните въпроси, свързани с измененията в НПК, проведена на 6 октомври 2017 г. за съдиите от Варненския апелативен район

Обща информация за електронното издание

Заглавие: "Анализ в материално-правен и процесуален аспект на институтите на условно предсрочно освобождаване, пробационните мерки по чл. 67, ал.3, чл. 70, ал. 6 от НК и замяна на наказанието доживотен затвор с лишаване от свобода"

Автори: Лада Паунова, Даниела Атанасова, д-р Росица Тончева, Пламен Пачев, д-р Валентина Караганова

Жанр: Приложно изследване

Начин на включване: Ресурсът може да се ползва от потребители с профил в Портала за ЕО. Изисква се самозаписване. Моля, следвайте указанията на системата при самозаписване.

При необходимост от съдействие: обърнете се към лицето за контакт.

Анализът обхваща десетгодишен период от дисциплинарната практика на ВСС и ВАС по дела, образувани срещу съдии, прокурори и следователи - периодът от приемането на Кодекса за етично поведение на българските магистрати до края на 2019 г. 

Предмет на анализа са само дела с влезли в сила съдебни решения. 

Авторското право върху Анализа на дисциплинарната практика на ВСС и ВАС принадлежи на Националния институт на правосъдието.

Анализът е достъпен след самозаписване (след избиране на заглавието на ресурса, избирате бутона "Продължи" и следвате указанията на системата).

Текстът на анализа е резултат от работата на авторски колектив от магистрати под ръководството на съдия Светлана Калинова от Върховния касационен съд.

Това издание се публикува в изпълнение на проект "Подобряване на достъпа до правна помощ в досъдебната фаза на наказателните производства в България", който се осъществява от Институт Отворено общество - София и Националното бюро за правна помощ с финансовата подкрепа на Европейския съюз по програма Правосъдие 2014-2020 г. 

© Институт Отворено общество - София, 2018

ISBN 978-619-226-073-6

За да видите текста на изданието е необходимо да изберете заглавието, след което да посочите "Запишете ме". Чрез това действие ще отворите страницата с изданието. 

Изданието е разработено по проект "Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП", процедура BG05SFOP001-3.002 "Повишаване на компетентността на магистратите и съдебните служители чрез ефективно обучение в Националния институт на правосъдието", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Добро управление" (ОПДУ), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Обща информация за електронното издание

Заглавие:"Връчване на призовки и съдебни книжа. Наръчник на служителя"

Автори: Калина Атанасова, Валентина Пунчева

Тематика: съдебна администрация

Жанр: Учебно помагало

ISBN 978-954-9419-26-9 

Начин на включване: Ресурсът може да се ползва от потребители с профил в Портала за ЕО. Изисква се самозаписване. Моля, следвайте указанията на системата при самозаписване. 

При необходимост от съдействие: обърнете се към лицето за контакт.