Категорията съдържа курсове, които са завършили през 2022 година


Начална дата и час: 14.11.2022 00:00
Крайна дата и час: 24.11.2022 00:00
Вид събитие: Дистанционно обучение
Тематична област: Интердисциплинарно обучение
Преподаватели и модератори: д-р Росица Тончева, съдия АС Варна; Елена Евстатиева, експерт ВП
Целева аудитория: съдии, прокурори, следователи, съдебни и прокурорски помощници и служители на МП-ГДИН
Място на провеждане / институция: Портал за електронно обучение на НИП
Населено място на провеждане: София

Заявяване на участие: Тук


Начална дата и час: 27.09.2022 08:00
Крайна дата и час: 26.10.2022 23:55
Вид събитие: Дистанционно обучение от комбинирана обучителна форма
Тематична област: Начално обучение на съдебни служители
Преподаватели и модератори: - Марияна Лазарова-Кабакчиева, съдия, АССО - д-р Силвия Кръстева, съдия, ОС Плевен - Елена Маврова, съдия, СГС - Иван Стоилов, съдия, СРС
Целева аудитория: съдебни служители от администрацията на съдилищата със стаж до 1 година в съдебната система
Място на провеждане / институция: Портал за електронно обучение на НИП
Населено място на провеждане: София

Заявяване на участие: Тук


Начална дата и час: 27.09.2022 10:00
Крайна дата и час: 05.10.2022 23:55
Вид събитие: Дистанционно обучение
Тематична област: Интердисциплинарни теми
Преподаватели и модератори: съдия Лада Паунова, зам.- председател ВКС; д-р Александър Кирков, преподавател и ръководител на Научноизследователска лаборатория по киберсигурност - УниБИТ
Описание: Обучението е третото от пет обучения по темата "Технологии и право" посветени на поредица от обучения под общ знаменател, посветен на различни модерни явления, които неминуемо ще се отразят съществено и на правния мир.
Целева аудитория: съдии, прокурори, следователи и др. представители на професионалната общност по чл. 249 от ЗСВ
Място на провеждане / институция: Портал за електронно обучение на НИП
Населено място на провеждане: София

Заявяване на участие: Тук

Начална дата и час: 23.11.2022 09:00
Крайна дата и час: 30.11.2022 00:00
Вид събитие: Дистанционно обучение
Преподаватели и модератори: д-р Александър Кирков,преподавател и ръководител на Научноизследователска лаборатория по киберсигурност - УниБИТ
Целева аудитория: Съдии, прокурори, следователи и др. представители на професионалната общност по чл. 249 от ЗСВ
Място на провеждане / институция: Портал за електронно обучение на НИП
Населено място на провеждане: София

Заявяване на участие: Тук

Начална дата и час: 10.10.2022 08:00
Крайна дата и час: 14.10.2022 23:55
Вид събитие: Дистанционно обучение
Тематична област: Съдебна администрация, устройство и управление на съдебната власт
Тематична област: Съдебна администрация, устройство и управление на съдебната власт
Тематична област: Съдебна администрация, устройство и управление на съдебната власт
Преподаватели и модератори: - инж. Светлин Пелов, системен администратор, РС Луковит
Преподаватели и модератори: - инж. Светлин Пелов, системен администратор, РС Луковит
Преподаватели и модератори: - инж. Светлин Пелов, системен администратор, РС Луковит
Целева аудитория: системни администратори от съдилищата
Целева аудитория: системни администратори от съдилищата
Целева аудитория: системни администратори от съдилищата
Място на провеждане / институция: Портал за електронно обучение на НИП
Място на провеждане / институция: НИП | Портал за електронно обучение на НИП
Място на провеждане / институция: Портал за електронно обучение на НИП
Населено място на провеждане: София

Заявяване на участие: Тук

Начална дата и час: 27.09.2022 03:00
Крайна дата и час: 07.10.2022 18:55
Вид събитие: Дистанционно обучение
Преподаватели и модератори: Михаил Малчев, съдия, РС Дупница
Място на провеждане / институция: Портал за електронно обучение на НИП
Населено място на провеждане: София

Заявяване на участие: Тук


Начална дата и час: 18.10.2022 00:00
Крайна дата и час: 17.11.2022 00:00
Вид събитие: Дистанционно обучение
Тематична област: Интердисциплинарно обучение
Преподаватели и модератори: Доц. д-р Ива Пушкарова - гл. асистент в КНПН, ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски” и АМВР Д-р Георги Кирилов - психолог, СУ Св. "Климент Охридски" Гергана Кюркчийска – прокурор в РП Оряхово, командирована в СГП
Описание: Обучението е насочено към изграждане на задълбочени познания и умения за разпознаване на явленията от областта на сексуалната експлоатация и за квалифициране и индивидуализация по дела с фактическа и правна сложност и съчетано прилагане на различни наказателноправни институти, вкл. свързани с действителни и привидни съвкупности с други престъпления, конкуренция на квалификации, усложнена престъпна дейност и др.
Обучителни цели: Курсът цели да допринесе и за повишаване на интердисциплинарните знания в посочената област за целите на правната квалификация и индивидуализация, както и за формиране на професионални нагласи към сексуалната експлоатация, съответни на законовите изисквания, международните стандарти и добрите практики по тяхното прилагане.
Целева аудитория: съдии, разглеждащи наказателни дела, прокурори, следователи, съдебни и прокурорски помощници и разследващи полицаи.
Място на провеждане / институция: НИП
Населено място на провеждане: София

Заявяване на участие: Тук


Начална дата и час: 21.11.2022 09:00
Крайна дата и час: 27.11.2022 23:55
Вид събитие: електронно дистанционно обучение
Преподаватели и модератори: д-р Росица Тончева, съдия, Апелативен съд Варна
Целева аудитория: Представители на професионалната общност - лица по чл. 249 ЗСВ
Място на провеждане / институция: НИП
Населено място на провеждане: София

Заявяване на участие: Тук