Ръководство за работа със системата

  1. Въведение - общи условия за използване на Портала за дистанционно обучение

7. Работа с ресурси в курс

В отделни подглави ще се дадат упътвания за работа с различни ресурси използвани в курсове