7. Работа с ресурси в курс

7.5. Електронно сертифициране

Електронното сертифициране на участниците е начин за повишаване на качеството на обучението. Електронният сертификат представлява удостоверение за завършено електронно обучение, което се издава автоматично при постигате на критериите за завършването му (виж тук). 

Когато критериите за завършване на обучението са изпълнени участникът може да отвори, види и отпечата своето удостоверение. 

Електронното удостоверение има изключителна стойност:  

  • Издава се само персонално, за реално извършени дейности от участника;
  • Достъпно е веднага след изпълнение на критериите и може да бъде отпечатвано и предоставяно пред заинтересованите лица;
  • Притежава уникален идентификационен номер, който позволява документът да бъде идентифициран по всяко време; 
  • Притежава вграден QR код (код за бърз достъп), при сканирането на който Националния институт на правосъдието легитимира съдържанието на удостоверението. Сканирането изисква наличие на интернет връзка и инсталиране на съответното приложение за четене на QR кодове на съответното устройство (мобилен телефон или др.) 

Посочените характеристики правят електронния сертификат, издаден от Националния институт на правосъдието, удостоверяващ документ със стойност при представянето му. 

Важно: Електронното удостоверение става достъпно за преглед и отпечатване след успешно преминаване на критериите за завършване и полагане на финален тест.

Как се отпечатва полученото удостоверение? 

Достъп до удостоверение