Вътрешни правила за организацията и реда на обучителната дейност в Националния институт на правосъдието

Чл. 58. (Изм.-УС на НИП, 19.12.2022 г.) (1) За издаване на удостоверение за обучение в присъствена форма е необходимо участие в дейностите, предвидени в учебния план, удостоверено чрез полагането на подпис върху присъствените списъци. (2) Условията за получаване на удостоверение за обученията в дистанционна и смесена форма се съгласуват с преподавателите и се публикуват на интернет страницата на Института при обявяване на обучението.

Последно модифициране: петък, 20 януари 2023, 10:46