1. Въведение - общи условия за използване на Портала за електронно обучение

  • За кого е предназначен Порталът

Порталът за електронно/дистанционно обучение на НИП е предназначен за всички категории лица, включени в кръга на обучаемите на Института според Закона за съдебната власт.

Съгласно чл. 249, ал. 1 от Закона за съдебната власт НИП това са: кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи, съдиите, прокурорите и следователите, на държавните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията, съдебните помощници, прокурорските помощници, съдебните служители, съдебните заседатели, на инспекторите от Инспектората към министъра на правосъдието и на други служители от Министерството на правосъдието. Електронните/дистанционните обучения, провеждани от НИП са форма за поддържане и повишаване на текущата квалификацията на посочените по-горе лица.

В зависимост от материята, съдържанието и целевата група на електронните/дистанционните обучения в тях могат да бъдат включени и други категории лица след съгласуване с ръководството на НИП.

Електронните обучения, провеждани от НИП са форма за поддържане и повишаване на текущата квалификацията на посочените по-горе лица.

В зависимост от материята, съдържанието и целевата група на електронните обучения в тях могат да бъдат включени и други категории лица след съгласуване с ръководството на НИП.

  • За ЕО – дефиниция

Съгласно чл. 249. (1), т.4 Националният институт на правосъдието осъществява електронно обучение и организира приложно изследване и анализ на практики в областта на правосъдието.

Общо определение на понятието „електронно обучение“:

Терминът „електронно обучение” или „е-обучение“ показва използвания метод на комуникация при извършването на отделните дейности в обучителния процес без това да го прави самостоятелна форма на обучение (EJTN Handbook on Judicial Training Methodology in Europe, 2016). Той се отнася към всяко обучение, извършвано чрез интернет, мрежа, компютър и/или комуникационни технологии.

В широк смисъл при всяка форма на обучение – присъствена, дистанционна, смесена и самостоятелна, в които се използват елементи на дигитализация в процеса на обучение, говорим за осъществяване на електронно обучение в тази форма на обучение.

В тесен смисъл електронно обучение във всяка от горепосочените форми е компютърно базирано обучение. Националният институт на правосъдието приема за целите на своята работа понятието в тесния му смисъл.

Електронно обучение може да се осъществява чрез множество различни електронни начини и средства: радио, телевизия, мобилни телефони, компютърен софтуер и хардуер, сателитни системи, различни видове електронни услуги и приложения (напр. видео конференции, системи за управление на съдържание, системи за комуникация) и т.н., чрез които информацията се обменя между участниците в съответната обучителна форма по електронен път или чрез електронни средства.

В съответствие с чл.  249, ал 1, т.4 на ЗСВ, НИП осъществява електронно обучение във всички развивани форми на обучителна дейност.

  • Авторски права на НИП

Авторските права върху предоставените обучителни материали принадлежат на НИП.

Материалите и части от тях не могат да бъдат възпроизвеждани, разпространявани, представяни или използвани по друг начин по смисъла на ЗАПСП, без изрично разрешение за това, получено от НИП.