2. Използване на ресурсите на Портала

2.1. Възможности на гостите в Портала

Гостът в Портала за ДО на НИП може използва следните ресурси:

  • Вход

През „Вход” потребителят може да се идентифицира като посочи своето потребителско име и парола.

Регистрирането на потребител в Портала става чрез попълване на регистрационната форма, отваряща се от активната връзка „Създаване на нов профил”. По този начин всеки гост може да попълни регистрационната форма. След потвърждаване на създадената регистрация чрез бутона "Създаване на моята регистрация" в края на страницата системата автоматично изпраща електронно писмо до посочения адрес в регистрационната форма, което съдържа хипервръзка за активация на конкретния профил. Избирането на изпратената с електронното писмо хиревръзка е условие за завършване на регистрацията. 

  • Тематични общности, обучения и виртуална читалня

Трите раздела представляват категории с набор от курсове, в които гостът може да търси и да намери обща информация за събитията, обученията и материалите, които го интересуват.

  • Библиотечен каталог

Представлява връзка към Библиотечен каталог на НИП, в който както гости, така и регистрирани потребители на Портала могат да правят онлайн справки в наличния библиотечен фонд.

  • За Портала

Представлява меню с актуални ръководства за потребителите на Портала. Дава достъп до "Общи правила за ползване на Портала", "Ръководство за работа със системата", "Критерии за завършване на електронен курс", "Ръководство за мобилно приложение на Портала за ЕО" и други.

  •  Контакти

Страница с контактите на екипа на НИП, отговарящ за електронните обучения.

  • Новини

Блок, в който се публикуват всички актуални новини, свързани с Портала за електронно обучение на НИП.

  • Предстоящи събития

Блок "Предстоящи събития" дава кратка и общодостъпна информация за предстоящите електронни обучения, както и връзка към Календар, в който гостът може да получи информация за всички обявени курсове.

  • Проучване на нуждите от обучения

Дава достъп до онлайн въпросници, чрез които ще се измерят текущите нужди от обучение.

  • Акценти

Общодостъпна информация за актуални обучения и материали.