ІІІ. Права и задължения на участниците в дистанционното обучение

Чл. 6. Преподавателите в дистанционните обучения, провеждани от НИП имат следните права:

 1. Да бъдат подпомагани при изготвянето на учебните материали във формат, съвместим със системата за дистанционно обучение, използвана от НИП;
 2. Да получават възнаграждение за участието си според утвърдена от Управителния съвет на НИП Тарифа за възнагражденията на авторите на материали, създадени и предназначени за публикуване в електронна форма, която е неразделна част от настоящите Правила;
 3. Да актуализират разработените от тях учебни материали за дистанционно обучение до 1 път годишно при условие, че актуализацията е в интерес на учебния процес (при новоразработен курс актуализацията е допустима след изтичането на 1 календарна година от първоначалното провеждане на курса). По изключение, когато важни обстоятелства налагат това (в т.ч. при съществена промяна в нормативната уредба), актуализирането на учебните материали може да се извърши и преди изтичане на установените по-горе срокове след съгласуване с директора на дирекция „УИЦ”;.
 4. Да правят обосновани предложения за подобряване на дистанционния учебен процес в НИП.

Чл. 7. Преподавателите в дистанционните обучения, провеждани от НИП са длъжни:

 1. Да разработват и предлагат актуални теми, съобразени със съвременните тенденции в развитието на правната теория и практика;
 2. Да използват интерактивни методи на работа;
 3. Да подготвят подробна програма за обучението, писмени учебни материали, в това число теоретични изложения по всяка разглеждана тема, материали за практическа работа и за оценка на участниците (в т. ч. казуси, тестове, въпроси за обсъждане във форум и др.), допълнителни материали (вкл. подбрана съдебна практика) и други, в зависимост от темата на обучението. Спрямо разработените от преподавателите учебни материали се прилага чл. 42, ал. 2 от ЗАПСП;
 4. Да разработват и предават учебните материали за дистанционните курсове в електронен формат, изготвени в съответствие с техническите особености на платформата за дистанционно обучение на НИП, в срок не по‐късно от 10 (десет) работни дни преди обявеното в програмата начало на обучението;
 5. Да ръководят дистанционния учебен процес; да модерират и участват в дискусиите, протичащи във форум и/или в други форми на виртуална комуникация в реално време, провеждани в рамките на обучението, включително като анализират и обобщават предложените от участниците решения по възложените им задания за практическа работа и обобщават полезни изводи от проведените дискусии;
 6. Да участват в присъствените срещи, организирани в рамките на дистанционните обучения;
 7. Да носят отговорност за съдържанието на изготвените от тях учебни материали;
 8. След приключване на обучението да попълнят и подпишат необходимите документи за отчитане на дейността си;
 9. Да съобразяват дейността си на преподаватели с всички правила и указания, регламентиращи учебния процес в НИП, в частност – дистанционния учебен процес.

Чл. 8. Участниците в дистанционните обучения имат следните права:

 1. Да получават професионално обучение за поддържане, надграждане и разширяване на знанията и уменията, необходими за изпълнение на техните служебни  задължения;
 2. Да използват учебните материали, до които имат достъп в рамките на

дистанционното обучение, в удобно за тях време;

 1. Да получават съдействие по време на обучителния процес от страна на

служителите на НИП, ангажирани с провеждането на дистанционно обучение;

 1. Да участват във всички съвместни форми на обучение, включени в съответния курс – дискусии във форум, форми на виртуална комуникация в реално време, попълване на тестове и др;
 2. Да получат удостоверение за успешно завършено обучение при условията на чл. 15;
 3. Да правят обосновани предложения за оптимизиране на дистанционния учебен процес в НИП.

Чл. 9. Участниците в дистанционните обучения са длъжни:

 1. Да участват активно в дистанционния учебен процес;
 2. Да използват всички материали, предвидени за съответното обучение, само и единствено за целите и в рамките на дистанционния учебен процес;
 3. Да съобразяват дейността си с всички правила, регламентиращи дистанционния учебен процес в НИП, в частност работата в рамките на конкретно дистанционно обучение, както и с текущите указания на преподаватели и служители на НИП, свързани с провеждането на курса и работата със системата за дистанционно обучение.

Чл. 10. (1) Служителите на НИП – ИТ координатори са длъжни да поддържат системата за дистанционно обучение в изправност като периодично преглеждат и при необходимост променят настройки с цел оптимизиране на работата й.

(2) При възникване на технически проблеми, за чието отстраняване са необходими не по-малко от 24 часа, служителите на НИП информират участниците във всички текущи дистанционни обучения. В такива случаи, при необходимост продължителността на обученията се удължава с времето, необходимо за отстраняване на проблема. 

Чл. 11. Служителите на НИП – Координатори “Дистанционно обучение” са длъжни:

 1. Да подпомагат преподавателите при структурирането на учебното съдържание;
 2. Да оказват съдействие на участниците при необходимост;
 3. Да предоставят техническа възможност на преподавателите да преглеждат учебното съдържание след публикуването му в системата за дистанционно обучение;
 4. Да приемат, проверяват, обработват и потвърждават подадените заявки за участие в дистанционни обучения;
 5. Да проследяват протичането на дистанционния учебен процес и използването на публикуваните в системата материали;
 6. Да изготвят отчетен формуляр за работата на преподавателите в съответствие с Тарифа за възнагражденията на преподавателите в дистанционния учебен процес в НИП, който се подписва от директора на дирекция „УИЦ”;
 7. Да изготвят справки и поддържат архив за проведените дистанционни обучения.