V. Удостоверения за завършено обучение на участниците в дистанционните обучения на НИП

Чл. 15. Право на удостоверение за успешно завършено обучение имат участниците, за които кумулативно са налице следните условия:

  1. Работили са с учебните материали в повече от половината модули (теми), включени в учебното съдържание на курса;
  2. Взели са участие в повече от половината от предвидените за съответното обучение дискусии във форум, респ. виртуални сесии (ако има такива);
  3. Подготвили са отговори на повече от половината от предвидените за съответното обучение казуси, практически задачи (ако в обучението има включени такива);
  4. Успешно са положили финален тест (ако в обучението има включен такъв) като са дали правилни отговори на повече от половината от общия брой на включените в теста въпроси.