Каталог на предлаганите от Националния институт на правосъдието електронни обучения, подредени по азбучен ред

Проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП”, договор № BG05SFOP001-3.002-0002-C01/12.09.2017 г.

Целева група: Съдебни служители, работещи с Информационната система за управление на процеса на обучение в НИП

Форма на обучение: дистанционно обучение

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос № 3, процедура BG05SFOP001-3.002

 www.eufunds.bg

Проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП”, договор № BG05SFOP001-3.002-0002-C01/12.09.2017 г.

Целева група: Съдебни служители, работещи с Информационната система за управление на процеса на обучение в НИП

Форма на обучение: дистанционно обучение

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос № 3, процедура BG05SFOP001-3.002  www.eufunds.bg

Проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП”, договор № BG05SFOP001-3.002-0002-C01/12.09.2017 г.

Обучението ще се проведе в две части

Срок за подаване на заявки: Местата са запълнени. 

Целева група: Съдии, прокурори, съдебни и прокурорски помощници от районно, окръжно и апелативно ниво

Форма на обучение: електронно дистанционно обучение

Заявка

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос № 3, процедура BG05SFOP001-3.002 

 www.eufunds.bg

Лого проект

Проект № BG05SFOP001-3.002-0001 "Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието"

Срок за подаване на заявки: 21.10.2019

Целева група: Магистрати и съдебни помощници

Форма на обучение: електронно дистанционно обучение

Заявка

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос № 3, процедура BG05SFOP001-3.002

 www.eufunds.bg

Срок за подаване на заявки: 17.11.2019 г.

Целева група: Магистрати, съдебни помощници и др. лица по чл. 249 от ЗСВ

Форма на обучение: електронно дистанционно обучение

Заявка

Обучението ще се проведе през периода края на месец януари - месец февруари 2020 г.

Целева група на обучението: Съдии, ДСИ и други лица по чл. 249 от ЗСВ

Срок за подаване на заявки: 14.10.2019

Целева група: Магистрати, съдебни помощници, съдебни служители, други лица по чл. 249 ЗСВ

Форма на обучение: електронно дистанционно обучение

Заявка

Обучението е част от програмата за задължителна текуща квалификация на прокурори при повишаване от районно ниво – Наказателно право

Целева група: прокурори и следователи от Специализираната прокуратура и следствения отдел към нея

Повече информация: посочените координатори на обучението

Курсът е онлайн формат и е предназначен за  самообучение и самоподготовка за нива В1-В2 по Общата европейска референтна езикова рамка.

При ползването на курса няма участие на преподавател.

Съдържанието обхваща поне 15 тематични области от правото, включително правото на ЕС. Учебното съдържание е с продължителност от 50 астрономически часа, като 50% от съдържанието представлява изпълнение на интерактивни задачи. След всяка тема на обучение се прилага въпросник за тестване на нивото на самоподготовка. 

Материалите, включени в курса, са предназначен за всички представители на целевата група, които искат да поддържат и/или да опресняват знанията си по юридически английски език. 

Обучението е част от програмата на кандидатите за младши съдии, прокурори и следователи от Випуск 2019/2020

Целева група: кандидатите за младши съдии, прокурори и следователи от Випуск 2019/2020

Повече информация: посочените лица за контакт