Каталог на предлаганите от Националния институт на правосъдието електронни обучения, подредени по азбучен ред

Курсът съдържа материали от проведено присъствено обучение по прилагането на новия закон за трансфер на осъдени лица, проведено на 21 февруари 2020 г., в гр. София и предназначено за съдии и прокурори от Великотърновския апелативен район.

Курсът е достъпен само за участници в проведеното присъствено обучение.

Заявки за курса не се приемат. 

Обучението се провежда в рамките на проекта на НИП "Правосъдие през 21 век – развиване на професионална компетентност и интегритет на магистрати и съдебни служители", финансиран от Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Целева група: съдебни служители, магистрати и лица по чл.249 ЗСВ

Заявка за участие

Целева група: новоназначени съдии в районни съдилища. 

За информация: Координаторите на курса.

Целева група на обучението: кандидати за младши магистрати випуск 2019/2020 година*.

Форма на обучение: смесена (blended learning)**.

-----

* Обучението е в рамките на курса за задължително първоначално обучение на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи. 

** Обучението се състои от 4 електронни модула, 2 присъствени срещи и заключителни дейности (заключителен тест, анкета за оценка на обучението и сертифициране на участниците). 

Проект № BG05SFOP001-3.006-0001 "Правосъдие през 21 век – развиване на професионална компетентност и интегритет на магистрати и съдебни служители", финансиран от Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Процедура № BG05SFOP001-3.006

Целева група: лица по чл. 249 ЗСВ

Заявка за участие

целева група: съдии, прокурори и следователи, лица по чл. 249 ЗСВ

Заявка за участие

Целева група: съдии, съдебни помощници, лица по чл.249 ЗСВ

В момента не се набират заявки за участие в курса.

Курсът е онлайн формат и е предназначен за  самообучение и самоподготовка за нива В1-В2 по Общата европейска референтна езикова рамка.

При ползването на курса няма участие на преподавател.

Съдържанието обхваща поне 15 тематични области от правото, включително правото на ЕС. Учебното съдържание е с продължителност от 50 астрономически часа, като 50% от съдържанието представлява изпълнение на интерактивни задачи. След всяка тема на обучение се прилага въпросник за тестване на нивото на самоподготовка. 

Материалите, включени в курса, са предназначен за всички представители на целевата група, които искат да поддържат и/или да опресняват знанията си по юридически английски език. 

Срок за подаване на заявки: посочен в поканата за участие

Целева група: Магистрати и съдебни служители, взели участие в присъственото обучение

 

Целева група на обучението: кандидати за младши магистрати випуск 2019/2020 година*.

Форма на обучение: смесена (blended learning)**.

-----

Обучението е в рамките на курса за задължително първоначално обучение на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи. 

** Обучението се състои от електронни модули, присъствени срещи и заключителни дейности (анкета за оценка на обучението и сертифициране на участниците). 

Обучението е част от програмата на кандидатите за младши съдии, прокурори и следователи от Випуск 2019/2020

Целева група: кандидатите за младши съдии, прокурори и следователи от Випуск 2019/2020

Повече информация: посочените лица за контакт