За повече информация за съответния курс отворете резюмето към него (i).


Начална дата и час: 15.05.2023 09:00
Крайна дата и час: 15.05.2024 23:55
Вид събитие: Форум
Описание: Форумът на лицата за контакт с медиите е организиран от Националния институт на правосъдието
Целева аудитория: Лица за контакт с медиите от съдилищата
Място на провеждане / институция: НИП | Портал за електронно обучение на НИП
Населено място на провеждане: София

Форум по права на човека - устойчива платформа за обмен на актуална информация, професионални знания и опит за прилагане на установените стандарти за защита на основните права.

Форумът по права на човека подпомага Националния институт на правосъдието при идентифициране на актуални потребности от обучение, планиране на обучителната дейност, идентифициране и структуриране на учебни ресурси и създаване и поддържане на платформи за обмяна на добри практики и професионален опит.

Участници: съдии, прокурори, следователи, съдебни служители и други експерти, притежаващи задълбочени познания и опит в областта на върховенството на закона, етиката и професионалното поведение, защитата на основните права, детско правосъдие, и/или различни аспекти на правоприлагането.

Договор № BGJUSTICE-4.001-0002/12.02.20 г. по проект „Превенция и противодействие на насилието срещу жени и домашното насилие“, осъществяван с подкрепата на програма „Правосъдие“
на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г.

Описание: Курсът съдържа предпечатната версия на "Ръководство за управление на делата, свързани с домашно насилие и насилие, основано на пола". 

Целева група: Потребители на Портала за електронно обучение на НИП.

Начин на записване: Самостоятелно записване (самозаписване) чрез бутона "Запишете ме". За да видите бутона за записване натиснете върху името на курса. 


Начална дата и час: 02.03.2023 00:00
Крайна дата и час: 30.09.2023 23:35
Преподаватели и модератори: Членове на работната група, определени по заповед
Описание: Дейност: Разработване на "Помагало по наказателно-процесуално право за прокурори"
Място на провеждане / институция: НИП
Населено място на провеждане: СофияЦелева аудитория: Автори на съмообучителни ресурси, определени със заповед на директора на НИП


Начална дата и час: 02.03.2023 00:00
Крайна дата и час: 30.09.2023 23:55
Преподаватели и модератори: Членове на работната група, определени по заповед
Описание: Дейност: Разработване на "Ръководство на първоинстанционен наказателен съдебен състав". Форум на работната група за разработване на "Ръководство на първоинстанционен наказателен съдебен състав"
Място на провеждане / институция: НИП | Портал за електронно обучение на НИП
Населено място на провеждане: София


Начална дата и час: 21.03.2023 11:00
Крайна дата и час: 30.09.2023 09:00
Тематична област: Административен процес
Описание: Дейност: Разработване на "Ръководство за дейността на административния съдия – обща и специална част". Форум на работната група за разработване на "Ръководство за дейността на административния съдия - обща и специална част"
Място на провеждане / институция: НИП | Портал за електронно обучение на НИП
Населено място на провеждане: София


Начална дата и час: 26.01.2023 00:00
Крайна дата и час: 23.07.2023 00:00
Вид събитие: Изследователска общност
Преподаватели и модератори: проф. Васил Атанасов - ръководител на Токсикохимическа лаборатория при ВМА, Антоанета Чакърова - прокурор в Апелативна прокуратура - Велико Търново
Място на провеждане / институция: НИП
Населено място на провеждане: София

Форумът е достъпен само членове на работната група

Форумът е достъпен само за членове на работната група

Форумът е достъпен само членове на работната група

Проект „Правосъдие през 21. век – развиване на професионална компетентност и интегритет на магистратите и съдебните служители”, по Договор № BG05SFOP001-3.006-0001-С01, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

www.eufunds.bg

 Участие: Сформирана работна група

Форумът е организиран в съответствие с чл. 4,  т. 7 от Правилата за дейността на съдиите – наставници

Целева група: съдии - наставници

Цели на форума: 

 • Споделяне на добри практики между наставниците;
 • Обратна връзка за знанията и уменията, придобити от кандидатите за младши магистрати по време на задължителното първоначално обучение в НИП;
 • Оказване на взаимопомощ и съдействие между наставниците при възникнали казуси;
 • Оценка на института магистрат-наставник;
 • Оценка и препоръки за подобряване програмата на задължителното първоначално обучение на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи;
 • Оценка и препоръки за подобряване програмата на задължителното въвеждащо обучение на новоназначени съдии и прокурори на районно ниво;
 • Обсъждане и решаване на проблеми при осъществяване на функциите на наставника;
 • Създаване и обсъждане на програма за обучение на магистратите – наставници;
 • Осъществяване на контакт между наставниците и постоянните преподаватели;
 • Осъществяване на контакт  между наставниците и НИП;
 • Създаване и дискутиране на учебни материали, помагала и др.

Включването във форума се извършва чрез самозаписване. За да се запишете за форума е необходимо да разполагате с код за записване. За повече информация можете да се обръщате към лицата за контакт. 

Проект „НИП – модерна институция за съдебно обучение”, по договор № BG05SFOP002-3.006-0002-С01, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

www.eufunds.bg

 Участие: Сформирана работна група

Проект „НИП – модерна институция за съдебно обучение”, по договор № BG05SFOP002-3.006-0002-С01, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

www.eufunds.bg

 Участие: Сформирана работна група

Виртуално пространство за споделяне на информация и обмен на идеи на работната група за проучване практиката на ЕСПЧ във връзка с провеждането на ефективно разследване. 

Аудитория: предварително определени членовете на работната група

Форумът е предназначен за обсъждане на предложението на Националния институт на правосъдието за промяна в модела за първоначално назначаване в съдебната система от младши съдии, младши прокурори и младши следователи, Випуск 2020/2021 г.

Предложенията, коментарите и препоръките по предложения модел на други представители на професионалната общност се очакват на електронната поща на Националния институт на правосъдието nij@nij.bg в срок до 01.11.2021 г. 

Повече информация можете да намерите тук.  

Целева група: докторанти от юридическите факултети на университетите в България

Начин на вкючване: чрез попълване на заявка

Визия

Националният институт на правосъдието инициира и подкрепя различни съвременни подходи за обмен на знания и развитие на професионалните компетентности

Предоставени възможности

 • Осъществяване на работни и професионални контакти с магистрати, научни сътрудници в правните области и експрети
 • Информация за обучения в страната и чужбина, организирани от НИП
 • Участие в изготвяне на самообучителни ресурси, учебни материали, аналитични разработки, необходими за осъществяването на обучителната и квалификационната дейност на НИП;
 • Надграждане на собствените умения и компетентности

Форумът е организиран в съответствие с чл. 4,  т. 7 от Правилата за дейността на съдиите – наставници

Целева група: съдии - наставници

Цели на форума: 

 • Споделяне на добри практики между наставниците;
 • Обратна връзка за знанията и уменията, придобити от кандидатите за младши магистрати по време на задължителното първоначално обучение в НИП;
 • Оказване на взаимопомощ и съдействие между наставниците при възникнали казуси;
 • Оценка на института магистрат-наставник;
 • Оценка и препоръки за подобряване програмата на задължителното първоначално обучение на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи;
 • Оценка и препоръки за подобряване програмата на задължителното въвеждащо обучение на новоназначени съдии и прокурори на районно ниво;
 • Обсъждане и решаване на проблеми при осъществяване на функциите на наставника;
 • Създаване и обсъждане на програма за обучение на магистратите – наставници;
 • Осъществяване на контакт между наставниците и постоянните преподаватели;
 • Осъществяване на контакт  между наставниците и НИП;
 • Създаване и дискутиране на учебни материали, помагала и др.

Включването във форума се извършва чрез самозаписване. За да се запишете за форума е необходимо да разполагате с код за записване. За повече информация можете да се обръщате към лицата за контакт.