Ново ЕО „Актуални въпроси на регистрацията в Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел”

Ново ЕО „Актуални въпроси на регистрацията в Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел”

от Светла Тодорова -
Number of replies: 0

В периода 25.10-19.11.2021 г. Националният институт на правосъдието ще проведе електронно дистанционно обучение на тема „Актуални въпроси на регистрацията в Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел”, предназначено за служители на Дирекция „Длъжностни лица по регистрацията” към Агенция по вписванията, съдии, разглеждащи търговски дела и дела по обжалване на откази за вписване, заличаване и обявяване в ТРРЮЛНЦ, съдебни помощници.

Преподаватели в обучението са доц. д-р Николай Колев, Нов български университет и Институт за държавата и правото при БАН и

Надя Шабани, Български център за нестопанско право.

Обучението ще разгледа членствените правоотношения в ООД, специфичните хипотези на придобиване на дружествен дял, изискванията за форма на прехвърлянето на собствеността на дела, прекратяване на членство. Ще бъдат представени правните характеристики на фигурите на фондация, сдружение, читалища, разликата в организираните в тези форми общности по отношение регистрирането в частна и обществена полза. Внимание ще бъде отделено и на различни аспекти на регистърното производство и това по обжалване на откази пред съда, като ще бъдат разгледани и обсъдени и въпросите на вписванията и заличаванията, свързани с особени залози върху дружествени дялове и търговско предприятие.

Към всеки модул е предвидено провеждане в реално време на виртуална класна стая. 

Лицата, които проявяват интерес към обучението, могат да заявят участие в срок до 20.10.2021 г. чрез попълване на заявка в системата ИСУПО, достъпна на интернет адрес: https://isupo.nij.bg/#/forms/complete?id=399

Лице за контакт: Лилия Иванова, програмен координатор, телефон за контакт: 02 9359 104, ел. поща: l.ivanova@nij.bg