Пилотно издание на електронния обучителен курс на програма HELP „Етика за съдии, прокурори и адвокати“

Пилотно издание на електронния обучителен курс на програма HELP „Етика за съдии, прокурори и адвокати“

от Янислава Андреева -
Number of replies: 0

В периода 14 май – 30 юни 2024 г. Националният институт на правосъдието (НИП), с подкрепата на Съвета на Европа организира електронно дистанционно обучение на тема „Етика за съдии, прокурори и адвокати”, за смесена група от магистрати и адвокати. Обучението е разработено въз основа на материали на програма HELP, адаптирани към националното законодателство и практика и осигурява систематичен преглед на етичните стандарти, които регулират поведението на представителите на посочените юридически професии, в контекста на основните международни и европейски инструменти в тази област и относимата практика на ЕСПЧ, Съда на ЕС, Върховния административен съд, професионалните и институционалните организации с компетентност в областта.

Обучителните материали към курса са изготвени в сътрудничество със Секретариата на Венецианската комисия, Европейската комисия за ефективност на правосъдието (CEPEJ), Консултативните съвети на европейските съдии и прокурори (CCJE и CCPE) и Регистратурата на ЕСПЧ и са насочени към подобряване разбирането и прилагането, от страна на съдиите, прокурорите, следователите и адвокатите, на разработените професионални инструменти в областта и ефективно справяне с етичните предизвикателства, при изпълнение на служебните им задължения. Повече информация за предметния обхват и съдържанието на обучението можете да откриете в Графика на предстоящите събития (събитие с номер 4255).

Регистрацията за желаещите да се включат е отворена на адрес: https://isupo.nij.bg/#/forms/complete?id=1930 (необходимо е използването или създаването на личен профил).

Курсът ще се проведе посредством Портала за електронно обучение на НИП и ще започне с откриваща онлайн среща на 14 май 2024 г. В рамките на срещата ще се разгледат професионалните стандарти за етично поведение на Съвета на Европа, както и въпроси, свързани със съдържателните, методологическите и организационните аспекти на курса.

Обучението се организира в изпълнение на проект „Съдебно обучение по проблеми на върховенството на закона и основните права”, осъществяван от Съвета на Европа с подкрепата на програма „Правосъдие” на ЕС. Целевата група са съдии, прокурори, следователи и адвокати.

Прикачено към настоящата публикация можете да видите основната информация на разработения курс от експертите на програма HELP. Курсът ще бъде дообогатен с националната практика от българските преподаватели и ще се проведе на български език. 

Лице за контакт: Димитър Митев, тел. 02 9359 163; ел.поща: d.mitev@nij.bg.