Обучения, отворени за заявяване

Обучения, отворени за заявяване

от Валентина Караганова -
Number of replies: 0

Националният институт на правосъдието предлага на Вашето внимание следните електронни дистанционни обучения:

1. "Събиране, обработка и съхраняване на данни от електронни устройства. Основни характеристики. Проблеми във връзка с чл. 8 от ЕКПЧ и със защитата на личните данни“, предназначено за съдии, прокурори, следователи, съдебни и прокурорски помощници. Преподаватели ще бъдат съдия Лада Паунова, Върховен касационен съд, съдия Николай Ангелов, Административен съд София-град и д-р Александър Кирков, преподавател в УНИБИТ и експерт по киберсигурност, с  период на провеждане 13.10 - 06.11. 2020 г.

 Обучението е финансирано по проект "Правосъдие през 21 век – развиване на професионална компетентност и интегритет на магистратите и съдебните служители", по договор № BG05SFOP001-3.006-0001-С01, финансиран по Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Заявка за участие може да попълните тук

2. "Наказателноправна защита на децата - жертви на престъпление" предназначено за съдии, прокурори, следователи, съдебни и прокурорски помощници. Преподаватели ще бъдат съдия Милена Панева, Върховен касационен съд; Нели Петрова - професор по социална педагогика и социална работа, СУ "Климент Охридски", с период на провеждане 20.10 - 19.11. 2020 г.

 Обучението е финансирано по проект "Правосъдие през 21 век – развиване на професионална компетентност и интегритет на магистратите и съдебните служители", по договор № BG05SFOP001-3.006-0001-С01, финансиран по Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.  

Заявка за участие може да попълните тук. 

3. "Условно предсрочно освобождаване", предназначено за съдии, прокурори, следователи, съдебни и прокурорски помощници. Преподаватели ще бъдат д-р Росица Тончева - съдия, Апелативен съд Варна; Сава Петров - прокурор, Върховна касационна прокуратура, а периодът на провеждане е 27.10 - 16.11. 2020 г.

  Обучението е финансирано по проект "Правосъдие през 21 век – развиване на професионална компетентност и интегритет на магистратите и съдебните служители", по договор № BG05SFOP001-3.006-0001-С01, финансиран по Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.  Заявка за участие може да попълните тук

 4."Домашното насилие при фактически и юридически усложнения" предназначено за съдии, прокурори, следователи, съдебни и прокурорски помощници. Преподавател ще бъде доц. д-р Ива Пушкарова - преподавател по наказателно и международно наказателно право в СУ "Свети Климент Охридски", гр. София, с период на провеждане 03.11 - 15.12.2020 г. 

 Обучението е финансирано по предифиниран проект № 7: "Превенция и противодействие на насилието срещу жени и домашното насилие", финансиран по Програма "Правосъдие" на НФМ 2014-2021.

Заявка за участие може да попълните тук.