"Актуални въпроси по приложението на законите за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти" - покана за присъствено обучение

"Актуални въпроси по приложението на законите за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти" - покана за присъствено обучение

от Зина Филчева -
Number of replies: 0

На 30 октомври 2020 г. Националният институт на правосъдието организира присъствено обучение на горепосочената тема. Преподавател е съдия Камелия Маринова от Върховния касационен съд, провела електронно обучение на същата тема.

Обучението се провежда по проект „Правосъдие през 21 век – развиване на професионална компетентност и интегритет на магистратите и съдебните служители” по договор № BG05SFOP001-3.006-0001-C01, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Поканени са всички желаещи, дори и пропусналите електронния формат на обучението. 

Желаещите да участват  е необходимо да попълнят електронна заявка

За контакт, моля, обръщайте се към г-жа Ангелина Лулчева - е-поща: a.lulcheva@nij.bg, тел. 02 93 59 144.