Актуални проблеми на наказателното правосъдие за деца

Актуални проблеми на наказателното правосъдие за деца

от Янислава Андреева -
Number of replies: 0

Във връзка с измененията в НПК, обнародвани в ДВ, бр. 48/02.06.2023 г., в сила от 01.09.2023 г., Националният институт на правосъдието разработи самообучителен курс „Въведение в правосъдието за деца. Актуални наказателноправни аспекти“, фокусиран върху правата на ненавършилите пълнолетие лица, участващи в наказателното производство. Обучението е разработено от експерти от общност „Правосъдие за деца” и цели да отговори на потребностите от специализирано обучение в тази област на съдиите, прокурорите и следователите.

Курсът е сертификационен и е публикуван в Портала за електронно обучение на Института, раздел „Самообучения“ (https://e-learning.nij.bg/course/view.php?id=1303). Съдиите, прокурорите, следователите и другите представители на професионалната общност, които имат интерес към материалите, могат да се включат в курса след като влязат в своя профил в Портала и изберат „Запишете ме“ от тук.

Обучението завършва с тест, при успешното полагане на който се получава удостоверение.

Курсът е разработен по проект „Съвременна учебна среда за съдии, прокурори, следователи и други представители на професионалната общност“, изпълняван с финансовата подкрепа на програма „Правосъдие“, Норвежки финансов механизъм 2014-2021.

Повече информация за обучението можете да видите в краткия въвеждащ филм или да се свържете с лицето за контакт: Янислава Андреева, y.andreeva@nij.bg , тел. 02 9359 162.