Нова информационна система за организиране на процеса на обучение в НИП

Нова информационна система за организиране на процеса на обучение в НИП

от Янислава Андреева -
Number of replies: 0

От 4 януари 2021 г. Националният институт на правосъдието започна работа с Информационната система за управление на процеса на обучение (ИСУПО). Системата е разработена по проект BG05SFOP001-3.002-0002 „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. С въвеждането на системата се създава единна електронна обучителна среда за организатори, обучаеми и преподаватели във всички етапи на подготовката, провеждането и отчитането на обучителните дейности. Интернет адресът на системата е  isupo.nij.bg.

С въвеждането на ИСУПО Институтът преустановява използването на Google-формуляри при подаване на заявки за участие в обучителните дейности.

Представителите на професионалната общност, които желаят да заявят участието в обучителни дейности на Националния институт на правосъдието, следва да създадат свой профил в ИСУПО.  Прикаченият видеофилм Ви запознава със стъпките за създаването на профил в системата. Практическо ръководство за работа със системата можете да видите прикачено.

Профилът в ИСУПО се създава само с личен или служебен имейл адрес. Не може да се извърши регистрация с общ институционален имейл адрес. На посочения имейл участниците получават известия за извършени или необходими за извършване действия във връзка със заявяването и включването в събития, организирани от Института.

При наличие на профил в Портала за електронно обучение на НИП (e-learning.nij.bg) участниците следва да използват същия електронен адрес и при създаване на профила в системата ИСУПО (isupo.nij.bg).

Координаторите на обученията на НИП ще оказват допълнително съдействие и информация във връзка с регистрация в ИСУПО. Очакваме Ви в новата информационна система за организиране на процеса на обучение!