Common site news

DiscussionStarted byRepliesLast post
Eлектронно обучение с трансграничен семинар на тема „Процесуални гаранции и права на жертвите в наказателното производство" 0 Корнелия Кирилова
Thu, 21 May 2020, 2:38 PM
Покана за електронни дистанционни обучения по наказателно право 0 Зина Филчева
Fri, 5 Jun 2020, 9:55 AM
Трансграничен семинар „Съдебен отговор на тероризма” и начало на електронния обучителен курс на програма HELP „Превенция на радикализацията” 0 Корнелия Кирилова
Thu, 21 May 2020, 3:05 PM
Обучение, предназначено за държавни съдебни изпълнители и съдии по вписванията 0 Янислава Андреева
Fri, 15 May 2020, 1:23 PM
Информация за обучения на дирекция "Обучение на съдебната администрация" 0 Лилия Зарева
Wed, 29 Apr 2020, 5:14 PM
Обучения, отворени за заявяване 0 Янислава Андреева
Thu, 9 Apr 2020, 9:34 AM
Предлагани обучения за месец април 2020 година 0 Янислава Андреева
Mon, 6 Apr 2020, 7:51 AM
Нов уебинар на тема "Съдебна практика по чл. 67, ал. 3 и чл. 70 от НК" 0 Янислава Андреева
Wed, 1 Apr 2020, 5:53 PM
Онлайн курс по юридически английски език 0 Янислава Андреева
Wed, 25 Mar 2020, 10:20 AM
ЕО "Съдебна практика във връзка със Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за данъците върху доходите на физическите лица" 0 Зина Филчева
Fri, 20 Mar 2020, 4:26 PM
Здравейте, уважаеми потребители на Портала за ЕО на НИП 0 Зина Филчева
Thu, 19 Mar 2020, 3:47 PM
Електронни дистанционни обучения, организирани от НИП през м. март 2020 г. 0 Янислава Андреева
Fri, 14 Feb 2020, 10:59 AM
Публикувани нови самообучителни ресурси 0 Янислава Андреева
Tue, 11 Feb 2020, 4:43 PM
Възможности за електронни обучения през м. март 2020 г. 0 Зина Филчева
Tue, 11 Feb 2020, 9:47 AM
Електронни обучения през м. февруари 2020 г. 0 Зина Филчева
Thu, 9 Jan 2020, 12:01 PM
Достъп до Портала за ЕО на НИП 0 Янислава Андреева
Sun, 24 Nov 2019, 10:42 AM
Работа в Портала за електронно обучение на НИП 0 Янислава Андреева
Thu, 14 Nov 2019, 4:26 PM
Възможност за включване в електронни дистанционни обучения 0 Янислава Андреева
Mon, 28 Oct 2019, 4:00 PM
ВАЖНО 0 Зина Филчева
Tue, 8 Oct 2019, 10:27 AM
ЕЛЕКТРОННИ ДИСТАНЦИОННИ ОБУЧЕНИЯ В НИП ПРЕЗ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА 2019 ГОДИНА 0 Янислава Андреева
Thu, 19 Sep 2019, 5:29 PM
ИНОВАТИВНИ ФОРМАТИ НА ДИСТАНЦИОННИ ОБУЧЕНИЯ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ПО ПРОЕКТ "ИНОВАТИВНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ В ОБУЧЕНИЕТО, ПРЕДОСТАВЯНО ОТ НИП" ПРЕЗ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА 2019 ГОДИНА 0 Янислава Андреева
Wed, 18 Sep 2019, 5:37 PM
НИП разработи учебни помагала за съдебни служители 0 Янислава Андреева
Thu, 30 May 2019, 12:14 PM
ДИСТАНЦИОННИ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОЕКТ „КАЧЕСТВЕНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРАВОСЪДИЕТО“ ПРЕЗ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА 2019 ГОДИНА 0 Янислава Андреева
Wed, 18 Sep 2019, 1:03 PM
Възможност за включване в електронно обучение 0 Янислава Андреева
Tue, 30 Apr 2019, 1:14 PM
Обучения по проекта „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП“ през м. май 2019 г. 0 Янислава Андреева
Thu, 28 Mar 2019, 9:19 PM
ЕО "Условно предсрочно освобождаване" 0 Зина Филчева
Wed, 17 Apr 2019, 4:50 PM
Дистанционно обучение в електронна среда "Принудителни административни мерки по Закона за данък добавена стойност" 0 Янислава Андреева
Tue, 12 Mar 2019, 5:43 PM
ИЗЛЪЧВАНЕ В РЕАЛНО ВРЕМЕ НА ПУБЛИЧНАТА ЛЕКЦИЯ НА СЪДИЯ ЙОНКО ГРОЗЕВ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА 0 Янислава Андреева
Wed, 20 Feb 2019, 9:27 AM
Обявени обучения по проекта "Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП" за март и април 2019 г. 0 Янислава Андреева
Tue, 5 Mar 2019, 7:57 PM
Покана за участие в уебинар на тема "Умения за публично говорене" 0 Янислава Андреева
Mon, 21 Jan 2019, 7:50 PM
Обявени електронни дистанционни обучения през месец януари и февруари 2019 г. 0 Янислава Андреева
Tue, 8 Jan 2019, 10:06 PM
Поредица от шест уебинара на тема „Законодателство в областта на убежището. Статут на бежанец“ 0 Янислава Андреева
Fri, 21 Dec 2018, 10:51 AM
Покана за включване в уебинари, организирани от Европейската мрежа за съдебно обучение 0 Янислава Андреева
Thu, 22 Nov 2018, 10:15 AM
Покана за включване в обучение на тема "Влияние на принципа за „академичната автономия“ при оспорване по съдебен ред на актовете на органите по ЗРАСРБ” 0 Янислава Андреева
Wed, 21 Nov 2018, 3:26 PM
Покана за включване в дистанционно обучение 0 Янислава Андреева
Wed, 7 Nov 2018, 7:08 AM
Покана за участие в ЕО "“Съдебно-медицински и правни аспекти на телесните увреждания” 0 Зина Филчева
Thu, 4 Oct 2018, 2:36 PM
Покана за участие в нови форми и теми на обучение в електронна среда 0 Янислава Андреева
Mon, 17 Sep 2018, 1:56 PM
Възможност за включване в присъствени обучения, организирани от фондация "ЛИБРе" 0 Янислава Андреева
Tue, 19 Jun 2018, 10:01 AM
Кратка анкета на тема "Престъпления от омраза" 0 Дорина Христова
Tue, 5 Jun 2018, 4:51 PM
Във Виртуална читалня може да откриете нов материал, базиран на доклад на отбора на НИП, участвал в Themis 2017 0 Зина Филчева
Mon, 21 May 2018, 3:04 PM
На вниманието на председателите на административните съдилища 1 Зина Филчева
Tue, 17 Apr 2018, 9:29 AM
ЕО "Принудителни административни мерки по ЗДвП" е с променен период на провеждане 0 Зина Филчева
Wed, 11 Apr 2018, 10:14 AM
На 20 март стартира ново обучение за административни съдии 0 Зина Филчева
Mon, 12 Mar 2018, 1:28 PM
Книга "Право на Европейската конвенция за правата на човека" 0 Зина Филчева
Tue, 30 Jan 2018, 8:55 AM
Обучение относно ролята на националния съдия по дела, свързани с държавни помощи 0 Дорина Христова
Tue, 16 Jan 2018, 9:28 AM
Електронно обучение в нова форма - "Административният договор в здравеопазването" 0 Зина Филчева
Wed, 15 Nov 2017, 4:55 PM
"Обжалване насоките за кандидатстване по ЗУСЕСИФ" 0 Зина Филчева
Mon, 6 Nov 2017, 12:05 PM
Нови електронни обучения 0 Зина Филчева
Wed, 25 Oct 2017, 4:53 PM
Ново електронно обучение с гражданскоправна тематика 0 Зина Филчева
Thu, 12 Oct 2017, 12:52 PM
До участниците в ЕО "Медицинско право в правораздаването" и ЕО "Конфликт на интереси" 0 Зина Филчева
Wed, 4 Oct 2017, 2:45 PM
Очакваме Ви! 0 Зина Филчева
Fri, 25 Aug 2017, 3:39 PM
Ново електронно обучение на административноправна тематика 0 Зина Филчева
Wed, 17 May 2017, 1:00 PM
Пилотно излъчване на регионално обучение в реално време 0 Портал за електронно обучение на НИП - Новини
Thu, 27 Apr 2017, 3:51 PM
Покана за участие в уебинари, организирани от ЕМСО 0 Портал за електронно обучение на НИП - Новини
Wed, 5 Apr 2017, 9:00 AM
Новоразработени електронни обучения по Оперативна програма "Добро управление" 0 Портал за електронно обучение на НИП - Новини
Fri, 17 Mar 2017, 1:34 PM
Покана за участие в пилотна инициатива на НИП, свързана с изследователска работа в областта на наказателното право 0 Портал за електронно обучение на НИП - Новини
Mon, 6 Mar 2017, 1:48 PM
Календар на обученията 2017 г. и електронна заявка за участие 0 Портал за електронно обучение на НИП - Новини
Thu, 29 Dec 2016, 11:01 AM
Улеснен достъп до Портала за електронно обучение на НИП 0 Портал за електронно обучение на НИП - Новини
Wed, 9 Nov 2016, 3:30 PM
Мобилно приложение на Портала за електронно обучение на НИП 0 Moodle Administrator
Mon, 4 Jan 2016, 3:00 PM
Започва новата учебна година в Портала за електронно обучение на НИП 0 Портал за електронно обучение на НИП - Новини
Thu, 15 Sep 2016, 11:06 AM
Онлайн библиотечен каталог 0 Moodle Administrator
Mon, 30 May 2016, 12:48 PM